HoangSa.Org /gallery Thu, 24 Apr 2014 13:02:16 +0900 PhotoPost Pro 7.0 60 Tàu chiến của Trung Quốc Resource id #78 Mon, 10 Mar 2014 15:07:00 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13577&amp;title=t-c3-a0u-chi-e1-ba-bfn-c-e1-bb-a7a-trung-qu-e1-bb-91c&amp;cat=36"><img title="1053499za2f2dlrf5adxb4.jpg" border="0" src="/gallery/data/36/thumbs/1053499za2f2dlrf5adxb4.jpg" alt="1053499za2f2dlrf5adxb4.jpg" /></a><br /><br />bởi: thegioi_nhinnghieng<br /><br />Mô tả: Tàu chiến Miên Dương (528) thuộc lớp tàu hộ vệ Type 053H3 05022012253 Resource id #78 Sun, 04 Mar 2012 19:31:52 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10500&amp;title=05022012253&amp;cat=36"><img title="05022012253.jpg" border="0" src="/gallery/data/36/thumbs/05022012253.jpg" alt="05022012253.jpg" /></a><br /><br />bởi: anh2 05022012252 Resource id #78 Sun, 04 Mar 2012 19:30:07 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10499&amp;title=05022012252&amp;cat=36"><img title="05022012252.jpg" border="0" src="/gallery/data/36/thumbs/05022012252.jpg" alt="05022012252.jpg" /></a><br /><br />bởi: anh2 05022012251 Resource id #78 Sun, 04 Mar 2012 19:30:01 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10498&amp;title=05022012251&amp;cat=36"><img title="05022012251.jpg" border="0" src="/gallery/data/36/thumbs/05022012251.jpg" alt="05022012251.jpg" /></a><br /><br />bởi: anh2 05022012250 Resource id #78 Sun, 04 Mar 2012 19:29:55 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10497&amp;title=05022012250&amp;cat=36"><img title="05022012250.jpg" border="0" src="/gallery/data/36/thumbs/05022012250.jpg" alt="05022012250.jpg" /></a><br /><br />bởi: anh2 05022012249 Resource id #78 Sun, 04 Mar 2012 19:29:48 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10496&amp;title=05022012249&amp;cat=36"><img title="05022012249.jpg" border="0" src="/gallery/data/36/thumbs/05022012249.jpg" alt="05022012249.jpg" /></a><br /><br />bởi: anh2 05022012248 Resource id #78 Sun, 04 Mar 2012 19:29:41 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10495&amp;title=05022012248&amp;cat=36"><img title="05022012248.jpg" border="0" src="/gallery/data/36/thumbs/05022012248.jpg" alt="05022012248.jpg" /></a><br /><br />bởi: anh2 05022012247 Resource id #78 Sun, 04 Mar 2012 19:29:35 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10494&amp;title=05022012247&amp;cat=36"><img title="05022012247.jpg" border="0" src="/gallery/data/36/thumbs/05022012247.jpg" alt="05022012247.jpg" /></a><br /><br />bởi: anh2 05022012246 Resource id #78 Sun, 04 Mar 2012 19:29:28 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10493&amp;title=05022012246&amp;cat=36"><img title="05022012246.jpg" border="0" src="/gallery/data/36/thumbs/05022012246.jpg" alt="05022012246.jpg" /></a><br /><br />bởi: anh2 05022012245 Resource id #78 Sun, 04 Mar 2012 19:29:22 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10492&amp;title=05022012245&amp;cat=36"><img title="05022012245.jpg" border="0" src="/gallery/data/36/thumbs/05022012245.jpg" alt="05022012245.jpg" /></a><br /><br />bởi: anh2 05022012244 Resource id #78 Sun, 04 Mar 2012 19:29:15 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10491&amp;title=05022012244&amp;cat=36"><img title="05022012244.jpg" border="0" src="/gallery/data/36/thumbs/05022012244.jpg" alt="05022012244.jpg" /></a><br /><br />bởi: anh2 05022012243 Resource id #78 Sun, 04 Mar 2012 19:29:08 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10490&amp;title=05022012243&amp;cat=36"><img title="05022012243.jpg" border="0" src="/gallery/data/36/thumbs/05022012243.jpg" alt="05022012243.jpg" /></a><br /><br />bởi: anh2 05022012242 Resource id #78 Sun, 04 Mar 2012 19:20:48 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10489&amp;title=05022012242&amp;cat=36"><img title="05022012242.jpg" border="0" src="/gallery/data/36/thumbs/05022012242.jpg" alt="05022012242.jpg" /></a><br /><br />bởi: anh2 05022012241 Resource id #78 Sun, 04 Mar 2012 19:20:42 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10488&amp;title=05022012241&amp;cat=36"><img title="05022012241.jpg" border="0" src="/gallery/data/36/thumbs/05022012241.jpg" alt="05022012241.jpg" /></a><br /><br />bởi: anh2 05022012240 Resource id #78 Sun, 04 Mar 2012 19:20:35 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10487&amp;title=05022012240&amp;cat=36"><img title="05022012240.jpg" border="0" src="/gallery/data/36/thumbs/05022012240.jpg" alt="05022012240.jpg" /></a><br /><br />bởi: anh2 05022012239 Resource id #78 Sun, 04 Mar 2012 19:20:29 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10486&amp;title=05022012239&amp;cat=36"><img title="05022012239.jpg" border="0" src="/gallery/data/36/thumbs/05022012239.jpg" alt="05022012239.jpg" /></a><br /><br />bởi: anh2 05022012238 Resource id #78 Sun, 04 Mar 2012 19:20:23 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10485&amp;title=05022012238&amp;cat=36"><img title="05022012238.jpg" border="0" src="/gallery/data/36/thumbs/05022012238.jpg" alt="05022012238.jpg" /></a><br /><br />bởi: anh2 05022012237 Resource id #78 Sun, 04 Mar 2012 19:20:16 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10484&amp;title=05022012237&amp;cat=36"><img title="05022012237.jpg" border="0" src="/gallery/data/36/thumbs/05022012237.jpg" alt="05022012237.jpg" /></a><br /><br />bởi: anh2 05022012236 Resource id #78 Sun, 04 Mar 2012 19:20:09 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10483&amp;title=05022012236&amp;cat=36"><img title="05022012236.jpg" border="0" src="/gallery/data/36/thumbs/05022012236.jpg" alt="05022012236.jpg" /></a><br /><br />bởi: anh2 05022012235 Resource id #78 Sun, 04 Mar 2012 19:19:58 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10482&amp;title=05022012235&amp;cat=36"><img title="05022012235.jpg" border="0" src="/gallery/data/36/thumbs/05022012235.jpg" alt="05022012235.jpg" /></a><br /><br />bởi: anh2 05022012234 Resource id #78 Sun, 04 Mar 2012 19:19:52 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10481&amp;title=05022012234&amp;cat=36"><img title="05022012234.jpg" border="0" src="/gallery/data/36/thumbs/05022012234.jpg" alt="05022012234.jpg" /></a><br /><br />bởi: anh2 05022012233 Resource id #78 Sun, 04 Mar 2012 19:19:45 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10480&amp;title=05022012233&amp;cat=36"><img title="05022012233.jpg" border="0" src="/gallery/data/36/thumbs/05022012233.jpg" alt="05022012233.jpg" /></a><br /><br />bởi: anh2 05022012232 Resource id #78 Sun, 04 Mar 2012 19:12:06 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10479&amp;title=05022012232&amp;cat=36"><img title="05022012232.jpg" border="0" src="/gallery/data/36/thumbs/05022012232.jpg" alt="05022012232.jpg" /></a><br /><br />bởi: anh2 05022012230 Resource id #78 Sun, 04 Mar 2012 19:11:59 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10478&amp;title=05022012230&amp;cat=36"><img title="05022012230.jpg" border="0" src="/gallery/data/36/thumbs/05022012230.jpg" alt="05022012230.jpg" /></a><br /><br />bởi: anh2 05022012229 Resource id #78 Sun, 04 Mar 2012 19:11:52 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10477&amp;title=05022012229&amp;cat=36"><img title="05022012229.jpg" border="0" src="/gallery/data/36/thumbs/05022012229.jpg" alt="05022012229.jpg" /></a><br /><br />bởi: anh2 05022012228 Resource id #78 Sun, 04 Mar 2012 19:11:46 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10476&amp;title=05022012228&amp;cat=36"><img title="05022012228.jpg" border="0" src="/gallery/data/36/thumbs/05022012228.jpg" alt="05022012228.jpg" /></a><br /><br />bởi: anh2 05022012227 Resource id #78 Sun, 04 Mar 2012 19:11:40 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10475&amp;title=05022012227&amp;cat=36"><img title="05022012227.jpg" border="0" src="/gallery/data/36/thumbs/05022012227.jpg" alt="05022012227.jpg" /></a><br /><br />bởi: anh2 05022012226 Resource id #78 Sun, 04 Mar 2012 19:11:33 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10474&amp;title=05022012226&amp;cat=36"><img title="05022012226.jpg" border="0" src="/gallery/data/36/thumbs/05022012226.jpg" alt="05022012226.jpg" /></a><br /><br />bởi: anh2 05022012225 Resource id #78 Sun, 04 Mar 2012 19:11:26 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10473&amp;title=05022012225&amp;cat=36"><img title="05022012225.jpg" border="0" src="/gallery/data/36/thumbs/05022012225.jpg" alt="05022012225.jpg" /></a><br /><br />bởi: anh2 05022012224 Resource id #78 Sun, 04 Mar 2012 19:11:20 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10472&amp;title=05022012224&amp;cat=36"><img title="05022012224.jpg" border="0" src="/gallery/data/36/thumbs/05022012224.jpg" alt="05022012224.jpg" /></a><br /><br />bởi: anh2 05022012223 Resource id #78 Sun, 04 Mar 2012 19:11:13 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10471&amp;title=05022012223&amp;cat=36"><img title="05022012223.jpg" border="0" src="/gallery/data/36/thumbs/05022012223.jpg" alt="05022012223.jpg" /></a><br /><br />bởi: anh2 05022012222 Resource id #78 Sun, 04 Mar 2012 19:11:06 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10470&amp;title=05022012222&amp;cat=36"><img title="05022012222.jpg" border="0" src="/gallery/data/36/thumbs/05022012222.jpg" alt="05022012222.jpg" /></a><br /><br />bởi: anh2 05022012221 Resource id #78 Sun, 04 Mar 2012 19:03:14 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10469&amp;title=05022012221&amp;cat=36"><img title="05022012221.jpg" border="0" src="/gallery/data/36/thumbs/05022012221.jpg" alt="05022012221.jpg" /></a><br /><br />bởi: anh2 05022012220 Resource id #78 Sun, 04 Mar 2012 19:03:08 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10468&amp;title=05022012220&amp;cat=36"><img title="05022012220.jpg" border="0" src="/gallery/data/36/thumbs/05022012220.jpg" alt="05022012220.jpg" /></a><br /><br />bởi: anh2 05022012219 Resource id #78 Sun, 04 Mar 2012 19:03:02 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10467&amp;title=05022012219&amp;cat=36"><img title="05022012219.jpg" border="0" src="/gallery/data/36/thumbs/05022012219.jpg" alt="05022012219.jpg" /></a><br /><br />bởi: anh2 05022012218 Resource id #78 Sun, 04 Mar 2012 19:02:55 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10466&amp;title=05022012218&amp;cat=36"><img title="05022012218.jpg" border="0" src="/gallery/data/36/thumbs/05022012218.jpg" alt="05022012218.jpg" /></a><br /><br />bởi: anh2 05022012217 Resource id #78 Sun, 04 Mar 2012 19:02:49 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10465&amp;title=05022012217&amp;cat=36"><img title="05022012217.jpg" border="0" src="/gallery/data/36/thumbs/05022012217.jpg" alt="05022012217.jpg" /></a><br /><br />bởi: anh2 05022012216 Resource id #78 Sun, 04 Mar 2012 19:02:42 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10464&amp;title=05022012216&amp;cat=36"><img title="05022012216.jpg" border="0" src="/gallery/data/36/thumbs/05022012216.jpg" alt="05022012216.jpg" /></a><br /><br />bởi: anh2 050220122151 Resource id #78 Sun, 04 Mar 2012 19:02:36 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10463&amp;title=050220122151&amp;cat=36"><img title="050220122151.jpg" border="0" src="/gallery/data/36/thumbs/050220122151.jpg" alt="050220122151.jpg" /></a><br /><br />bởi: anh2 050220122141 Resource id #78 Sun, 04 Mar 2012 19:02:30 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10462&amp;title=050220122141&amp;cat=36"><img title="050220122141.jpg" border="0" src="/gallery/data/36/thumbs/050220122141.jpg" alt="050220122141.jpg" /></a><br /><br />bởi: anh2 050220122131 Resource id #78 Sun, 04 Mar 2012 19:02:23 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10461&amp;title=050220122131&amp;cat=36"><img title="050220122131.jpg" border="0" src="/gallery/data/36/thumbs/050220122131.jpg" alt="050220122131.jpg" /></a><br /><br />bởi: anh2 050220122121 Resource id #78 Sun, 04 Mar 2012 19:02:17 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10460&amp;title=050220122121&amp;cat=36"><img title="050220122121.jpg" border="0" src="/gallery/data/36/thumbs/050220122121.jpg" alt="050220122121.jpg" /></a><br /><br />bởi: anh2 An_Nam_dai_quoc_hoa_do Resource id #78 Sun, 04 Mar 2012 18:50:41 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10459&amp;title=an-nam-dai-quoc-hoa-do&amp;cat=36"><img title="An_Nam_dai_quoc_hoa_do.jpg" border="0" src="/gallery/data/36/thumbs/An_Nam_dai_quoc_hoa_do.jpg" alt="An_Nam_dai_quoc_hoa_do.jpg" /></a><br /><br />bởi: anh2 05022012215 Resource id #78 Sun, 04 Mar 2012 18:49:33 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10458&amp;title=05022012215&amp;cat=36"><img title="05022012215.jpg" border="0" src="/gallery/data/36/thumbs/05022012215.jpg" alt="05022012215.jpg" /></a><br /><br />bởi: anh2 05022012214 Resource id #78 Sun, 04 Mar 2012 18:49:26 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10457&amp;title=05022012214&amp;cat=36"><img title="05022012214.jpg" border="0" src="/gallery/data/36/thumbs/05022012214.jpg" alt="05022012214.jpg" /></a><br /><br />bởi: anh2 05022012213 Resource id #78 Sun, 04 Mar 2012 18:49:18 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10456&amp;title=05022012213&amp;cat=36"><img title="05022012213.jpg" border="0" src="/gallery/data/36/thumbs/05022012213.jpg" alt="05022012213.jpg" /></a><br /><br />bởi: anh2 05022012212 Resource id #78 Sun, 04 Mar 2012 18:49:10 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10455&amp;title=05022012212&amp;cat=36"><img title="05022012212.jpg" border="0" src="/gallery/data/36/thumbs/05022012212.jpg" alt="05022012212.jpg" /></a><br /><br />bởi: anh2 05022012211 Resource id #78 Sun, 04 Mar 2012 18:49:02 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10454&amp;title=05022012211&amp;cat=36"><img title="05022012211.jpg" border="0" src="/gallery/data/36/thumbs/05022012211.jpg" alt="05022012211.jpg" /></a><br /><br />bởi: anh2 05022012210 Resource id #78 Sun, 04 Mar 2012 18:48:54 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10453&amp;title=05022012210&amp;cat=36"><img title="05022012210.jpg" border="0" src="/gallery/data/36/thumbs/05022012210.jpg" alt="05022012210.jpg" /></a><br /><br />bởi: anh2 05022012209 Resource id #78 Sun, 04 Mar 2012 18:48:48 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10452&amp;title=05022012209&amp;cat=36"><img title="05022012209.jpg" border="0" src="/gallery/data/36/thumbs/05022012209.jpg" alt="05022012209.jpg" /></a><br /><br />bởi: anh2