HoangSa.Org /gallery Thu, 24 Apr 2014 10:44:43 +0900 PhotoPost Pro 7.0 60 Biển Bạc Liêu Resource id #78 Sat, 10 Mar 2012 01:37:42 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10688&amp;title=bi-e1-bb-83n-b-e1-ba-a1c-li-c3-aau&amp;cat=151"><img title="bl4.jpg" border="0" src="/gallery/data/151/thumbs/bl4.jpg" alt="bl4.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Biển Bạc Liêu có màu cà phê sữa do được phù sa bồi đắp quanh năm http://www.xehoivietnam.net/viewtopic.php?f=62&amp;amp;t=5992 Biển Bạc Liêu Resource id #78 Sat, 10 Mar 2012 01:37:33 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10686&amp;title=bi-e1-bb-83n-b-e1-ba-a1c-li-c3-aau&amp;cat=151"><img title="bl2.jpg" border="0" src="/gallery/data/151/thumbs/bl2.jpg" alt="bl2.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Biển Bạc Liêu có màu cà phê sữa do được phù sa bồi đắp quanh năm http://www.xehoivietnam.net/viewtopic.php?f=62&amp;amp;t=5992 Biển Bạc Liêu Resource id #78 Sat, 10 Mar 2012 01:37:33 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10687&amp;title=bi-e1-bb-83n-b-e1-ba-a1c-li-c3-aau&amp;cat=151"><img title="bl3.jpg" border="0" src="/gallery/data/151/thumbs/bl3.jpg" alt="bl3.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Biển Bạc Liêu có màu cà phê sữa do được phù sa bồi đắp quanh năm http://www.xehoivietnam.net/viewtopic.php?f=62&amp;amp;t=5992 Biển Bạc Liêu Resource id #78 Sat, 10 Mar 2012 01:37:32 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10685&amp;title=bi-e1-bb-83n-b-e1-ba-a1c-li-c3-aau&amp;cat=151"><img title="bl1.jpg" border="0" src="/gallery/data/151/thumbs/bl1.jpg" alt="bl1.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Biển Bạc Liêu có màu cà phê sữa do được phù sa bồi đắp quanh năm http://www.xehoivietnam.net/viewtopic.php?f=62&amp;amp;t=5992 Cửa biển Nhà Mát (Bạc Liêu) Resource id #78 Thu, 01 Mar 2012 00:23:26 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10349&amp;title=c-e1-bb-ada-bi-e1-bb-83n-nh-c3-a0-m-c3-a1t28b-e1-ba-a1c-li-c3-aau-29&amp;cat=151"><img title="nhamat.jpg" border="0" src="/gallery/data/151/thumbs/nhamat.jpg" alt="nhamat.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh http://www.panoramio.com/photo/35032716 Cào Nghêu Bên Bãi Biển Bạc Liêu Resource id #78 Thu, 26 Mar 2009 05:13:50 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=657&amp;title=c-c3-a0o-ngh-c3-aau-b-c3-aan-b-c3-a3i-bi-e1-bb-83n-b-e1-ba-a1c-li-c3-aau&amp;cat=151"><img title="baclieu.jpg" border="0" src="/gallery/data/151/thumbs/baclieu.jpg" alt="baclieu.jpg" /></a><br /><br />bởi: sanleo<br /><br />Mô tả: Ảnh được sưu tầm trên Internet. Nếu các bạn biết rõ nguồn gốc bức ảnh, xin cung cấp thêm thông tin về tác giả của bức ảnh, thời gian chụp bức ảnh. Xin cảm ơn!