HoangSa.Org /gallery Sun, 20 Apr 2014 10:17:25 +0900 PhotoPost Pro 7.0 60 Quần đảo Hòn Mê Resource id #78 Thu, 26 Apr 2012 00:20:26 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11613&amp;title=qu-e1-ba-a7nc4-91-e1-ba-a3o-h-c3-b2n-m-c3-aa&amp;cat=162"><img title="Honme.jpeg" border="0" src="/gallery/data/162/thumbs/Honme.jpeg" alt="Honme.jpeg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh http://xomnhiepanh.com/uploads/location/2011/32c65867ca4ecf3de0162c36e3e7117a.jpeg Trên đảo Hòn Mê Resource id #78 Sat, 10 Mar 2012 01:26:32 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10684&amp;title=tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-h-c3-b2n-m-c3-aa&amp;cat=162"><img title="daohme4.jpg" border="0" src="/gallery/data/162/thumbs/daohme4.jpg" alt="daohme4.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh trên Blog Dzung Tran http://vn.360plus.yahoo.com/toi-dung/article?mid=66 Trên đảo Hòn Mê Resource id #78 Sat, 10 Mar 2012 01:26:31 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10683&amp;title=tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-h-c3-b2n-m-c3-aa&amp;cat=162"><img title="daohme3.jpg" border="0" src="/gallery/data/162/thumbs/daohme3.jpg" alt="daohme3.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh trên Blog Dzung Tran http://vn.360plus.yahoo.com/toi-dung/article?mid=66 Trên đảo Hòn Mê Resource id #78 Sat, 10 Mar 2012 01:26:30 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10681&amp;title=tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-h-c3-b2n-m-c3-aa&amp;cat=162"><img title="daohme1.jpg" border="0" src="/gallery/data/162/thumbs/daohme1.jpg" alt="daohme1.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh trên Blog Dzung Tran http://vn.360plus.yahoo.com/toi-dung/article?mid=66 Trên đảo Hòn Mê Resource id #78 Sat, 10 Mar 2012 01:26:30 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10682&amp;title=tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-h-c3-b2n-m-c3-aa&amp;cat=162"><img title="daohme2.jpg" border="0" src="/gallery/data/162/thumbs/daohme2.jpg" alt="daohme2.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh trên Blog Dzung Tran http://vn.360plus.yahoo.com/toi-dung/article?mid=66 Quần đảo Hòn Mê Resource id #78 Sat, 10 Mar 2012 01:06:12 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10680&amp;title=qu-e1-ba-a7nc4-91-e1-ba-a3o-h-c3-b2n-m-c3-aa&amp;cat=162"><img title="qdhonme1.jpg" border="0" src="/gallery/data/162/thumbs/qdhonme1.jpg" alt="qdhonme1.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh Nguyễn Ngọc Thạch http://www.panoramio.com/photo/62838697 Hòn Mê nhìn từ vịnh Nghi Sơn Resource id #78 Sat, 10 Mar 2012 01:06:09 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10679&amp;title=h-c3-b2n-m-c3-aa-nh-c3-acn-t-e1-bb-ab-v-e1-bb-8bnh-nghi-s-c6-a1n&amp;cat=162"><img title="nghison_honme2.jpg" border="0" src="/gallery/data/162/thumbs/nghison_honme2.jpg" alt="nghison_honme2.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh Chế Trung Hiếu http://www.panoramio.com/photo/24428945 Hòn Mê nhìn từ vịnh Nghi Sơn Resource id #78 Sat, 10 Mar 2012 01:06:07 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10678&amp;title=h-c3-b2n-m-c3-aa-nh-c3-acn-t-e1-bb-ab-v-e1-bb-8bnh-nghi-s-c6-a1n&amp;cat=162"><img title="nghison_honme.jpg" border="0" src="/gallery/data/162/thumbs/nghison_honme.jpg" alt="nghison_honme.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh Chế Trung Hiếu http://www.panoramio.com/photo/24428888 Chùm ảnh quần đảo Hòn Mê Resource id #78 Sat, 10 Mar 2012 01:06:06 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10677&amp;title=ch-c3-b9me1-ba-a3nh-qu-e1-ba-a7nc4-91-e1-ba-a3o-h-c3-b2n-m-c3-aa&amp;cat=162"><img title="me5.jpg" border="0" src="/gallery/data/162/thumbs/me5.jpg" alt="me5.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh http://forum.hanoifishing.com/showthread.php?p=80355 Chùm ảnh quần đảo Hòn Mê Resource id #78 Sat, 10 Mar 2012 01:06:05 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10676&amp;title=ch-c3-b9me1-ba-a3nh-qu-e1-ba-a7nc4-91-e1-ba-a3o-h-c3-b2n-m-c3-aa&amp;cat=162"><img title="me4.jpg" border="0" src="/gallery/data/162/thumbs/me4.jpg" alt="me4.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh http://forum.hanoifishing.com/showthread.php?p=80355 Chùm ảnh quần đảo Hòn Mê Resource id #78 Sat, 10 Mar 2012 01:06:04 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10675&amp;title=ch-c3-b9me1-ba-a3nh-qu-e1-ba-a7nc4-91-e1-ba-a3o-h-c3-b2n-m-c3-aa&amp;cat=162"><img title="me3.jpg" border="0" src="/gallery/data/162/thumbs/me3.jpg" alt="me3.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh http://forum.hanoifishing.com/showthread.php?p=80355 Chùm ảnh quần đảo Hòn Mê Resource id #78 Sat, 10 Mar 2012 01:06:03 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10674&amp;title=ch-c3-b9me1-ba-a3nh-qu-e1-ba-a7nc4-91-e1-ba-a3o-h-c3-b2n-m-c3-aa&amp;cat=162"><img title="me2.jpg" border="0" src="/gallery/data/162/thumbs/me2.jpg" alt="me2.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh http://forum.hanoifishing.com/showthread.php?p=80355 Chùm ảnh quần đảo Hòn Mê Resource id #78 Sat, 10 Mar 2012 01:06:02 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10673&amp;title=ch-c3-b9me1-ba-a3nh-qu-e1-ba-a7nc4-91-e1-ba-a3o-h-c3-b2n-m-c3-aa&amp;cat=162"><img title="me1.jpg" border="0" src="/gallery/data/162/thumbs/me1.jpg" alt="me1.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh http://forum.hanoifishing.com/showthread.php?p=80355 Hòn Mê Resource id #78 Sat, 10 Mar 2012 01:06:01 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10672&amp;title=h-c3-b2n-m-c3-aa&amp;cat=162"><img title="IMG_1206.JPG" border="0" src="/gallery/data/162/thumbs/IMG_1206.JPG" alt="IMG_1206.JPG" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh https://picasaweb.google.com/lh/photo/pTfRbN37CtfofFU2mZUmzw Lính hải quân trên đảo Hòn Mê Resource id #78 Sat, 10 Mar 2012 01:05:56 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10671&amp;title=l-c3-adnh-h-e1-ba-a3i-qu-c3-a2n-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-h-c3-b2n-m-c3-aa&amp;cat=162"><img title="Haidang2.jpg" border="0" src="/gallery/data/162/thumbs/Haidang2.jpg" alt="Haidang2.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh http://ttvnol.com/gdqp/1211772/page-40 Quần đảo Hòn Mê Resource id #78 Tue, 06 Mar 2012 21:08:05 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10516&amp;title=qu-e1-ba-a7nc4-91-e1-ba-a3o-h-c3-b2n-m-c3-aa&amp;cat=162"><img title="qdhonme.jpg" border="0" src="/gallery/data/162/thumbs/qdhonme.jpg" alt="qdhonme.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh của Nguyễn Ngọc Thạch http://www.panoramio.com/photo/62838275 Quần đảo Hòn Mê Resource id #78 Tue, 06 Mar 2012 21:07:58 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10515&amp;title=qu-e1-ba-a7nc4-91-e1-ba-a3o-h-c3-b2n-m-c3-aa&amp;cat=162"><img title="hoanghon.jpg" border="0" src="/gallery/data/162/thumbs/hoanghon.jpg" alt="hoanghon.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh của Nguyễn Ngọc Thạch http://www.panoramio.com/photo/62838506 Hòn Mê Và Vịnh Nghi Sơn Resource id #78 Tue, 06 Mar 2012 21:04:00 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10514&amp;title=h-c3-b2n-m-c3-aa-v-c3-a0-v-e1-bb-8bnh-nghi-s-c6-a1n&amp;cat=162"><img title="honme_nghison.jpg" border="0" src="/gallery/data/162/thumbs/honme_nghison.jpg" alt="honme_nghison.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh của Chế Trung Hiếu http://www.panoramio.com/photo/24428945 Hải đăng đảo Hòn Mê Resource id #78 Tue, 06 Mar 2012 21:03:56 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10513&amp;title=h-e1-ba-a3ic4-91-c4-83ngc4-91-e1-ba-a3o-h-c3-b2n-m-c3-aa&amp;cat=162"><img title="haidanghonme.jpg" border="0" src="/gallery/data/162/thumbs/haidanghonme.jpg" alt="haidanghonme.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh của vuonghome http://www.panoramio.com/photo/44896973 Sầm sơn Resource id #78 Sun, 02 May 2010 05:01:41 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=2680&amp;title=s-e1-ba-a7m-s-c6-a1n&amp;cat=131"><img title="Xjnk_xjnk864.jpg" border="0" src="/gallery/data/131/thumbs/Xjnk_xjnk864.jpg" alt="Xjnk_xjnk864.jpg" /></a><br /><br />bởi: ThanhThuong Biển Quảng Nham (Quảng Xương, Thanh Hóa) Resource id #78 Sun, 02 Aug 2009 15:42:53 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=1763&amp;title=bi-e1-bb-83n-qu-e1-ba-a3ng-nham28qu-e1-ba-a3ng-x-c6-b0-c6-a1ng-2c-thanh-h-c3-b3a-29&amp;cat=131"><img title="quangnham.jpg98.jpg" border="0" src="/gallery/data/131/thumbs/quangnham.jpg98.jpg" alt="quangnham.jpg98.jpg" /></a><br /><br />bởi: trungdsn<br /><br />Mô tả: Bình minh biển Quảng Nham Quảng Xương Thanh Hóa Biển Quảng Nham (Quảng Xương, Thanh Hóa) Resource id #78 Sun, 02 Aug 2009 15:41:12 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=1762&amp;title=bi-e1-bb-83n-qu-e1-ba-a3ng-nham28qu-e1-ba-a3ng-x-c6-b0-c6-a1ng-2c-thanh-h-c3-b3a-29&amp;cat=131"><img title="quangnham.jpg148.jpg" border="0" src="/gallery/data/131/thumbs/quangnham.jpg148.jpg" alt="quangnham.jpg148.jpg" /></a><br /><br />bởi: trungdsn<br /><br />Mô tả: Bình minh trên biển Quảng Nham(Thanh Hóa0 Đảo Hòn Nẹ (thanh Hoá) Resource id #78 Fri, 19 Jun 2009 09:39:16 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=1418&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-h-c3-b2n-n-e1-ba-b928thanh-ho-c3-a1-29&amp;cat=131"><img title="honne.jpg" border="0" src="/gallery/data/131/thumbs/honne.jpg" alt="honne.jpg" /></a><br /><br />bởi: sanleo Biển Sầm Sơn (thanh Hóa) Resource id #78 Thu, 26 Mar 2009 03:28:57 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=622&amp;title=bi-e1-bb-83n-s-e1-ba-a7m-s-c6-a1n28thanh-h-c3-b3a-29&amp;cat=131"><img title="samson.jpg" border="0" src="/gallery/data/131/thumbs/samson.jpg" alt="samson.jpg" /></a><br /><br />bởi: sanleo<br /><br />Mô tả: Ảnh được sưu tầm trên Internet. Nếu các bạn biết rõ nguồn gốc bức ảnh, xin cung cấp thêm thông tin về tác giả của bức ảnh, thời gian chụp bức ảnh. Xin cảm ơn! Quần đảo Hòn Mê Resource id #78 Sun, 15 Mar 2009 12:34:13 +0900 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=233&amp;title=qu-e1-ba-a7nc4-91-e1-ba-a3o-h-c3-b2n-m-c3-aa&amp;cat=162"><img title="quandaohonme.jpg" border="0" src="/gallery/data/162/thumbs/quandaohonme.jpg" alt="quandaohonme.jpg" /></a><br /><br />bởi: sanleo<br /><br />Mô tả: Quần đảo Hòn Mê gồm khoảng 20 đảo, đá: Hòn Mê (hay Cồn Bầu), Hòn Đót, Hòn Cửa Kinh (hay Hòn Bò), Hòn Vàng, Hòn Xén, Hòn Xén Đông (hay Hòn Sảnh), Hòn Bảng (Hòn Bạng, hay Hòn Bung), Hòn Hộp và Hòn Hộp Tây (còn được gọi là 2 Hòn Diêm), Hòn Ruột (hay Hòn Ruộc, Hòn Gốc), Đá Nam Ruột (Hòn Cháy), Hòn Miệng (Hòn Miếu), Hòn Vát và Hòn Sổ Đông và Hòn Sổ Nam (còn được gọi là 3 Hòn Sổ), Hòn Sập, Đá Sập Băc (hay Hòn Buồn), Hòn Nếu (hay Hòn Nếu Trong), Hòn Nếu Bắc (hay Hòn Nếu Ngoài)